MANIFESTO POLA NON DISCRIMINACIÓN

Ao rematar o texto en galego, pódese ler en castelán para facilitar a súa comprensión fora de Galicia.

Al finalizar el texto en gallego, se puede leer en castellano para facilitar su comprensión fuera de Galicia.

 

 

Este Manifesto xurde dunha iniciativa de scouters de ASDE – Scouts de Galicia – Exploradores de Galicia, sendo froito da súa inquedanza e preocupación ante algúns feitos discriminatorios acaecidos no seo dalgunhas entidades scouts. 

Recibiu o apoio unánime da Asemblea Scout Xeral de ASDE – Scouts de Galicia – Exploradores de Galicia, estando presentes os 6 Grupos Scouts da mesma.

A Asamblea Scout Federal da Federación de Asociaciones de Scouts de España – ASDE, o referendou tamén de forma unánime, estando presentes 16 das 17 Organizacións Federadas.

Este manifesto quere ser elevado á Federación de Escultismo en España (FEE) e aos foros internacionais procedentes, para a súa firma por aquelas Organizacións Scouts Nacionais, as súas Entidades Membros e Grupos Scouts que queiran secundalo.

 

MANIFESTO POLA DEFENSA DA PERTENZA AO MOVEMENTO SCOUT DE PERSOAS DE CALQUERA ORIENTACIÓN SEXUAL OU IDENTIDADE DE XÉNERO.

 

Estimados compañeiros scouts:

Desde fai anos tense constancia, dentro do Movemento Scout Mundial, da existencia dalgúns casos de discriminación de persoas por mor da súa orientación sexual ou a súa identidade de xénero. Con todo, non todas as organizacións da Irmandade Scout Mundial compartimos os mesmos criterios. Este manifesto ten como obxecto fomentar o diálogo interno e permitir un pronunciamento firme sobre a non discriminación por causa da orientación sexual ou a identidade de xénero dos nosos voluntarios ou educandos alí onde se produza.

É evidente que para adaptarnos aos diversos contextos, necesitamos concretar o noso método educativo, pero tal concreción debe responder a unha filosofía universal. Esta é a razón que permitiu ao Escultismo estenderse ao longo do mundo, formando persoas útiles e comprometidas nas distintas sociedades; que fomentou o diálogo e a discusión constructiva das diferentes opinións como base da convivencia; e que levou e mantén ao Movemento Scout á vangarda educativa, elevándose por encima do que nos diferencia a cada ser humano dos demais e sendo firmes no que nos une: crear un mundo mellor.

Ser útiles para a sociedade implica manternos actualizados e en coherencia cos valores do noso tempo. Para iso, é necesario que exista un diálogo dentro de nosa propia Irmandade, un diálogo que debe estar atento ás novas situacións e ser receptivo ás demandas sociais. Se non atendemos á sociedade, non poderemos ser útiles para ela.

Tratando de facer unha valoración obxectiva recorremos á Organización de Nacións Unidas (ONU), organismo de referencia na defensa dos dereitos humanos, quen condena a discriminación baseada na orientación sexual e a identidade de xénero na “Declaración sobre orientación sexual e identidade de xénero das Nacións Unidas”, presentada ante a Asemblea Xeral das Nacións Unidas o 18 de decembro de 2008 e apoiada por 66 países.

A adopción de posturas que contradín tales tendencias en materia de dereitos lévanos a analizar a nosa propia postura. A reflexión crítica dentro do Movemento Scout Mundial permitiranos extraer os principios que, baseados na razón e o diálogo, guiarán a nosa forma de levar a cabo a nosa Misión, desde a globalidade do Movemento Scout Mundial ata a concreción en cada Organización Scout local, nacional e internacional e en cada Grupo Scout.

Por todo o exposto, as Organizacións Scouts Nacionais, as Entidades Membros e os Grupos Scouts que subscribimos este manifesto;

DECLARAMOS QUE: 

1. Entendemos que os principios e valores scouts esixen a aceptación de todas as persoas, independentemente da súa orientación sexual ou identidade de xénero.

2. Consideramos parte do Movemento Scout Mundial, a todas aquelas persoas que voluntariamente asuman os valores que emanan da Lei Scout a través da Promesa Scout e queiran participar nel en calquera dos seus niveis e estruturas, sen que a súa orientación sexual ou identidade de xénero poida supoñer un motivo de exclusión.

3. Polo exposto anteriormente, situámonos a favor de que no punto 1 da Constitución da Organización Mundial do Movemento Scout (OMMS) inclúase o termo: “sexual orientation or gender identity”.

The Scout Movement is a voluntary no-political educational movement for young people open to all without distinction of gender, origin, race, crede, or sexual orientation or gender identity, in accordance with the purpose, principles and method conceived by the Founder and stated below.

4. En consecuencia, solicitamos que se abra un debate dentro da Organización Mundial do Movemento Scout (OMMS) e que se realicen as accións oportunas para construír unha filosofía común a favor do respecto dos dereitos de todos os seus voluntarios e educandos, en coherencia coas sociedades nas que está presente cada Organización Scout local, nacional e internacional e cada Grupo Scout.

 

Asinado polas Organizacións Scouts Nacionais; Entidades Membros e Grupos Scouts seguintes:

1. ASDE – Scouts de Galicia – Exploradores de Galicia (Galicia. España)
2. Grupo Scout 19 (Ferrol. Galicia. España)
3. Grupo Scout San Jorge 33 (A Coruña. Galicia. España)
4. Grupo Scout Hércules 283 (A Coruña. Galicia. España)
5. Grupo Scout Chan 292 (Santiago de Compostela. Galicia. España)
6. Grupo Scout Semente 597 (A Coruña. Galicia. España)
7. Grupo Scout Vasco da Ponte 636 (Ferrol. Galicia. España)
8. Federación de Asociaciones de Scouts de España – ASDE (España)
9. ASDE – Scouts de Andalucía (Andalucía. España)
10. ASDE – Scouts de Aragón (Aragón. España)
11. ASDE – Exploradores del Principado de Asturias (Principado de Asturias. España)
12. ASDE – Scouts de Balears (Illes Balears. España)
13. ASDE – Scouts – Exploradores de Canarias (Islas Canarias. España)
14. ASDE – Scouts de Cantabria (Cantabria. España)
15. ASDE – Exploradores de Castilla y León (Castilla y León. España)
16. ASDE – Scouts de Castilla – La Mancha (Castilla – La Mancha. España)
17. ASDE – Acció Escolta de Catalunya (Catalunya. España)
18. ASDE – Scouts de Ceuta (Ceuta. España)
19. ASDE – Scouts de Extremadura (Extremadura. España)
20. ASDE – Scouts de La Rioja (La Rioja. España)
21. ASDE – Exploradores de Madrid (Comunidad de Madrid. España)
22. ASDE – Exploradores de Murcia (Región de Murcia. España)
23. ASDE – Scouts Valencians (Comunidad Valenciana. España)
24. Grupo Scout Hispalis 136 (Sevilla. Andalucía. España)

Se queres que o teu Grupo Scout ou a túa Organización Scout figure como asinante, envía un correo electrónico a [email protected]

——————————————————————————————————————————-

 

Este Manifiesto surge de una iniciativa de scouters de ASDE – Scouts de Galicia – Exploradores de Galicia, siendo fruto de su inquietud y preocupación ante algunos hechos discriminatorios acaecidos en el seno de algunas entidades scouts. 

Ha recibido  el apoyo unánime de la Asamblea Scout Xeral de ASDE – Scouts de Galicia – Exploradores de Galicia, estando presentes los 6 Grupos Scouts de la misma.

La Asamblea Scout Federal de la Federación de Asociaciones de Scouts de España – ASDE lo ha refrendado, también de forma unánime, estando presentes 16 de las 17 Organizaciones Federadas. 

Este manifiesto quiere ser elevado a la Federación de Escultismo en España (FEE) y a los foros internacionales procedentes, para su firma por aquellas Organizaciones Scouts Nacionales, sus Entidades Miembros y Grupos Scouts que quieran secundarlo.

 

MANIFIESTO POR LA DEFENSA DE LA PERTENENCIA AL MOVIMIENTO SCOUT DE PERSONAS DE CUALQUIER ORIENTACIÓN SEXUAL O IDENTIDAD DE GÉNERO.

 

Estimados compañeros scouts:

Desde hace años se tiene constancia, dentro del Movimiento Scout Mundial, de la existencia de algunos casos de discriminación de personas por causa de su orientación sexual o de su identidad de género. A pesar de esto, no todas las organizaciones de la Hermandad Scout Mundial compartimos los mismos criterios. Este Manifiesto tiene como objeto fomentar el diálogo interno y permitir un pronunciamiento firme sobre la no discriminación por causa de la orientación sexual o la identidad de género de nuestros voluntarios o educandos allí donde se produzca.

Es evidente que para adaptarnos a los diversos contextos, necesitamos concretar nuestro método educativo, pero tal concreción debe responder la una filosofía universal. Esta es la razón que ha permitido al Escultismo extenderse a lo largo del mundo, formando personas útiles y comprometidas en las distintas sociedades; que ha fomentado el diálogo y la discusión constructiva de las diferentes opiniones como base de la convivencia; y que ha llevado y mantiene al Movimiento Scout a la vanguardia educativa, elevándose por encima de lo que nos diferencia a cada ser humano de los demás y siendo firmes en el que nos une: crear un mundo mejor.

Ser útiles para la sociedad implica mantenernos actualizados y en coherencia con los valores de nuestro tiempo. Para eso, es necesario que exista un diálogo dentro de nuestra propia Hermandad, un diálogo que debe estar atento a las nuevas situaciones y ser receptivo a las demandas sociales. Si no atendemos a la sociedad, no podremos ser útiles para ella.

Tratando de hacer una valoración objetiva recurrimos a la Organización de Naciones Unidas (ONU), organismo de referencia en la defensa de los derechos humanos, quien condena la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en la “Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas”, presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2008 y apoyada por 66 países.

La adopción de posturas que contradicen tales tendencias en materia de derechos nos lleva a analizar nuestra propia postura. La reflexión crítica dentro del Movimiento Scout Mundial nos permitirá extraer los principios que, basados en la razón y en el diálogo, guiarán la forma de llevar a cabo nuestra Misión, desde la globalidad del Movimiento Scout Mundial hasta la concreción en cada Organización Scout local, nacional e internacional y en cada Grupo Scout.

Por todo el expuesto, las Organizaciones Scouts Nacionales, las Entidades Miembros y los Grupos Scouts que suscribimos este manifiesto;

DECLARAMOS QUE:

1. Entendemos que los principios y valores scouts exigen la aceptación de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

2. Consideramos parte del Movimiento Scout Mundial, a todas aquellas personas que voluntariamente asuman los valores que emanan de la Ley Scout a través de la Promesa Scout y quieran participar en él en cualquiera de sus niveles y estructuras, sin que su orientación sexual o identidad de género pueda suponer un motivo de exclusión.

3. Por lo expuesto anteriormente, nos situamos a favor de que en el punto 1 de la Constitución de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) se incluya el término: “sexual orientation or gender identity”.

The Scout Movement is a voluntary no-political educational movement for young people open to all without distinction of gender, origin, race, creed, or sexual orientation or gender identity, in accordance with the purpose, principles and method conceived by the Founder and stated below.

4. En consecuencia, solicitamos que se abra un debate dentro de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) y que se realicen las acciones oportunas para construir una filosofía común a favor del respeto de los derechos de todos sus voluntarios y educandos, en coherencia con las sociedades en las que está presente cada Organización Scout local, nacional e internacional y cada Grupo Scout.

 

Firmado por las Organizaciones Scouts Nacionales; Entidades Miembros y Grupos Scouts siguientes: 

1. ASDE – Scouts de Galicia – Exploradores de Galicia (Galicia. España)
2. Grupo Scout 19 (Ferrol. Galicia. España)
3. Grupo Scout San Jorge 33 (A Coruña. Galicia. España)
4. Grupo Scout Hércules 283 (A Coruña. Galicia. España)
5. Grupo Scout Chan 292 (Santiago de Compostela. Galicia. España)
6. Grupo Scout Semente 597 (A Coruña. Galicia. España)
7. Grupo Scout Vasco da Ponte 636 (Ferrol. Galicia. España)
8. Federación de Asociaciones de Scouts de España – ASDE (España)
9. ASDE – Scouts de Andalucía (Andalucía. España)
10. ASDE – Scouts de Aragón (Aragón. España)
11. ASDE – Exploradores del Principado de Asturias (Principado de Asturias. España)
12. ASDE – Scouts de Balears (Illes Balears. España)
13. ASDE – Scouts – Exploradores de Canarias (Islas Canarias. España)
14. ASDE – Scouts de Cantabria (Cantabria. España)
15. ASDE – Exploradores de Castilla y León (Castilla y León. España)
16. ASDE – Scouts de Castilla – La Mancha (Castilla – La Mancha. España)
17. ASDE – Acció Escolta de Catalunya (Catalunya. España)
18. ASDE – Scouts de Ceuta (Ceuta. España)
19. ASDE – Scouts de Extremadura (Extremadura. España)
20. ASDE – Scouts de La Rioja (La Rioja. España)
21. ASDE – Exploradores de Madrid (Comunidad de Madrid. España)
22. ASDE – Exploradores de Murcia (Región de Murcia. España)
23. ASDE – Scouts Valencians (Comunidad Valenciana. España)
24. Grupo Scout Hispalis 136 (Sevilla. Andalucía. España)

Si quieres que tu Grupo Scout o tu Organización Scout figure como firmante, envía un correo electrónico a [email protected]

 Deixe un comentario